Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!
Φάση Δ

Στοιχεία Εξειδίκευσης Μέτρων

Τι περιλαμβάνει η Φάση Δ:

Η Φάση Δ του έργου αφορά την εξειδίκευση των μέτρων του ΣΣΜΑ συντάσσοντας φύλλα έργου για κάθε μέτρο και την περαιτέρω μελέτη του ζωνικού συστήματος κομίστρου, της διερεύνησης εισόδου των ήπιων μέσων μετακίνησης στις λεωφορειολωρίδες και της χωροθέτησης θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Δ1. Φύλλα έργου προτεινόμενων μέτρων

Στο πλαίσιο ειδίκευσης των μέτρων που έχουν επιλεχθεί και συμπεριλαμβάνονται στο ΣΣΜΑ, δημιουργείται ένα φύλλο έργου για κάθε μέτρο που συνοψίζει βασικές πληροφορίες για το κάθε μέτρο.

Θα εκπονηθεί μελέτη Ζωνικού Συστήματος Κομίστρου με στόχο τη διαμόρφωση νέας δομής και συστήματος τιμολόγησης κομίστρων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δεδομένα της λειτουργικής και οικονομικής δομής του συστήματος, όσο και τις εξελισσόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο λεκανοπέδιο και τις διεθνείς πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενο.

Δ2. Μελέτη ζωνικού συστήματος κομίστρου
Δ3. Μελέτη Διερεύνησης Εισόδου Ήπιων Μέσων Μετακίνησης σε ΑΛΛ

Σκοπός της εν λόγω μελέτης εξειδίκευσης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας και των προϋποθέσεων ένταξης ήπιων μέσων μετακίνησης στις υφιστάμενες λεωφορειολωρίδες καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής. Στα ήπια μέσα μετακίνησης που θα ληφθούν υπόψη στη διερεύνηση συμπεριλαμβάνονται τα ποδήλατα και τα οχήματα μικροκινητικότητας. Οι λεωφορειολωρίδες που θα μελετηθούν είναι οι υφιστάμενες λωρίδες που λειτουργούν στην Αθήνα και στον Πειραιά και έχουν συνολικό μήκος περίπου 50 χλμ.

Θα εκπονηθεί Μελέτη Χωροθέτησης θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των σημείων ευκαιριακής φόρτισης σε τερματικούς σταθμούς (αφετηρίες/τέρματα) ή/και στάσεις λεωφορείων.

Δ4. Μελέτη Χωροθέτησης θέσεων Φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων