Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!
Φάση Γ

Μελέτη Ανάπτυξης ΣΣΜΑ

Τι περιλαμβάνει η Φάση Γ:

Η Φάση Γ αφορά στην ανάπτυξη του ΣΣΜΑ χρησιμοποιώντας τα πορίσματα των προηγούμενων φάσεων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν η πολιτική και στρατηγική μεταφορών, τα μέτρα και τελικώς το επιλεχθέν ΣΣΜΑ, το οποίο θα κοστολογηθεί και προγραμματιστεί χρονικά μέσω των Σχεδίων Δράσης.

Γ1: Ανάπτυξη πολιτικής μεταφορών

Στο στάδιο αυτό θα διαμορφωθεί επικοινωνιακό πλάνο μεταξύ ομάδας μελέτης, υπηρεσίας και εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της υφιστάμενης οργανωτικής κατάστασης των ενδιαφερόμενων φορέων και θα αναδειχθούν πεδία βελτίωσης. Επίσης, θα αναδειχθούν τρεις βασικές διαστάσεις προβλημάτων στις υποδομές των μεταφορών και θα καταρτιστεί μια λίστα πιθανών μέτρων βελτίωσης.

Θα καθοριστεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την ανάπτυξη του ΣΣΜΑ. Ο καθορισμός της στρατηγικής βασίζεται σε μια ιεραρχική διαδικασία η οποία είναι αποτέλεσμα των βημάτων που προηγήθηκαν, δηλαδή

  • της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης,
  • του προσδιορισμού των κύριων προβλημάτων, προκλήσεων και ευκαιριών, και
  • του προσδιορισμού των κρίσιμων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Γ2: Στάδια στρατηγικής ανάπτυξης του ΣΣΜΑ
Γ3: Διαμόρφωση Μέτρων

Θα καταρτιστεί ένας αρχικός κατάλογος μέτρων σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, με βάση τα ευρήματα του Τεύχους Εντοπισμού Προβλημάτων.

Στη φάση αυτή θα αξιολογηθεί αν τα μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των λειτουργικών στόχων με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Γ4: Επιλογή Μέτρων – Προκαταρκτική Αξιολόγηση
Γ5: Ιεράρχηση Μέτρων - Προμελέτη σκοπιμότητας

Τα επιλεγμένα μέτρα θα αξιολογηθούν σε λεπτομερέστερο επίπεδο με βάση το κόστος, τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους. Παράλληλα θα εφαρμοστεί μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου, κατά την οποία θα προσδιοριστούν πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιτυχή εφαρμογή του κάθε μέτρου.

Σε αυτό το στάδιο θα διαμορφωθούν τρία εναλλακτικά πακέτα μέτρων και στη συνέχεια θα επιλεχθεί η μέθοδος αξιολόγησης με βάση την οποία θα διαμορφωθούν τα τελικά κριτήρια αξιολόγησης. Έπειτα θα εφαρμοστεί πολυκριτηριακή ανάλυση από την οποία θα προκύψει το πακέτο μέτρων που προκρίνεται.

Γ6: Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών πακέτων μέτρων
Γ7: Διαβούλευση για την επιλογή του βέλτιστου πακέτου μέτρων

Σε αυτή τη φάση πραγματοποιείται διαβούλευση για την επιλογή του βέλτιστου πακέτου μέτρων. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν παρατηρήσεις και κατευθύνσεις που θα αξιολογηθούν και θα οδηγήσουν στην οριστικοποίηση του Σχεδίου. Η διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει τρία στάδια:

  1. Προετοιμασία-Καθαρισμός συμμετεχόντων
  2. Σύνταξη και Διανομή Ερωτηματολογίου
  3. Διεξαγωγή διαβούλευσης

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, και τις όποιες τροποποιήσεις προκύψουν, διαμορφώνεται το τελικό σχέδιο, στο οποίο θα περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα, τα χαρακτηριστικά τους, οι επιπτώσεις τους στο προσφερόμενο μεταφορικό έργο και την εξέλιξη της ζήτησης, καθώς και εκτίμηση του χρόνου και του κόστους υλοποίησής τους.

Γ8: Οριστικοποίηση του βέλτιστου πακέτου μέτρων
Γ9: Προγραμματισμός και Σχέδια Δράσης

Στο στάδιο αυτό θα διαμορφωθούν τα Σχέδια δράσης των επιμέρους μέτρων του Σχεδίου για συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες τόσο για τον μεσοπρόθεσμο όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

  1. Ιεράρχηση των επιμέρους μέτρων με βάση κριτήρια όπως ο βαθμός ωριμότητας, οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι, το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης κτλ.
  2. Χρονικός Προγραμματισμός των μέτρων
  3. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός των μέτρων

Σε αυτή τη φάση θα διαμορφωθεί το περιβάλλον εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι νέες υπηρεσίες του Σχεδίου. Το περιβάλλον του σχεδιασμού θα περιλαμβάνει τη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκόμενων, θα εκτείνεται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια και θα εντάσσεται στις προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που εκτιμήθηκαν στην Β’ Φάση, θα προσδιοριστούν με τη χρήση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου τόσο σε λειτουργικό όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού σε δεδομένα χρονικά σημεία.

Γ10: Διαδικασία συνεχιζόμενου σχεδιασμού και επικαιροποίησης του νέου ΣΣΜΑ