Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!
Φάση Β

Μελέτη Μετακινήσεων

Τι περιλαμβάνει η Φάση Β:

Η Φάση Β του έργου αφορά στην αξιοποίηση των συλλεχθέντων στοιχείων για την οργάνωση και την επικαιροποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων του ΟΑΣΑ, αλλά και των νέων εργαλείων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ΣΣΜΑ. Τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης λειτουργίας του συστήματος μεταφορών, καθώς και για τον εντοπισμό των προβλημάτων και των αναγκών του.

Β1: Οργάνωση συλλεχθέντων και επεξεργασμένων στοιχείων σε Βάση Δεδομένων

Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις Μετρήσεις και τις έρευνες θα εισαχθούν σε ενιαία βάση δεδομένων η οποία θα διαμορφωθεί με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας.

Θα αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων και ενσωμάτωσής του στη μεθοδολογία παρακολούθησης και συνεχιζόμενου σχεδιασμού.

Β2: Πρώτη Φάση Ανάπτυξης Μεθοδολογίας Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού
Β3: Αναγωγή στοιχείων ερευνών και μετρήσεων στον πληθυσμό

Τα οργανωμένα στις Βάσεις Δεδομένων στοιχεία του δείγματος των ερευνών, θα αναχθούν στον πληθυσμό, με σκοπό την προετοιμασία τους σε κατάλληλα μητρώα Προέλευσης-Προορισμού. Τα μητρώα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την βαθμονόμηση και την επικύρωση του Συγκοινωνιακού Μοντέλου, ώστε να εκτιμηθεί η ζήτηση μετακινήσεων ανά μέσο και σκοπό στην περιοχή μελέτης.

Σε αυτό το στάδιο θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση και τεκμηρίωση του συγκοινωνιακού μοντέλου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση και βελτίωση της γεωμετρίας του οδικού δικτύου του μοντέλου, τη διασύνδεση των νέων στάσεων με το ζωνικό σύστημα, την επικαιροποίηση βασικών παραμέτρων όπως η ταχύτητα, την επικαιροποίηση μητρώων προέλευσης-προορισμού κτλ.

Β4: Επικαιροποίηση και τεκμηρίωση συγκοινωνιακού μοντέλου και ζήτησης μετακινήσεων (προσαρμογή και βαθμονόμηση) στο έτος βάσης
B5: Εκτίμηση Ζήτησης για Μετακινήσεις

Θα διαμορφωθεί μοντέλο πρόβλεψης της εξέλιξης των μετακινήσεων (παραγωγή και έλξη) σε επίπεδο ζώνης, το οποίο θα διασυνδέσει με μακροοικονομικά ή/και κοινωνικοοικονομικά μεγέθη μιας ζώνης ή μιας ομάδας ζωνών το σύνολο των ζωνών ενός Δήμου ή μιας Περιφερειακής Ενότητας.

Με βάση όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά τη φάση Α’, τους δείκτες του μεθοδολογικού εργαλείου και τα αποτελέσματα από το Συγκοινωνιακό Μοντέλο, θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των συνθηκών μετακινήσεων καθώς και ο εντοπισμός προβλημάτων στην περιοχή μελέτης, τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση όσο και για μελλοντικούς ορίζοντες.

Β6: Αξιολόγηση συνθηκών μετακινήσεων & Εντοπισμός προβλημάτων