Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!
Φάση Α

Καταγραφή, Επικαιροποίηση & Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης

Τι περιλαμβάνει η Φάση Α:

Η Φάση Α αφορά στην καταγραφή και την επικαιροποίηση των στοιχείων που περιγράφουν τις συνθήκες κινητικότητας, τα χαρακτηριστικά μετακίνησης και τα δίκτυα μεταφορών στην περιοχή μελέτης. Αυτά θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στον εντοπισμό των προβλημάτων και στη διαμόρφωση των πιθανών μέτρων, δράσεων και ενεργειών.

Α1. Ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης

Θα πραγματοποιηθεί συλλογή και αξιολόγηση των μελετών και μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν για τις ανάγκες του οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την δραστηριότητα Α1, όπως επίσης εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και κατευθύνσεις που υιοθετούνται στη χώρα μας σχετικά με τις μετακινήσεις, θα αναλυθούν οι κρίσιμοι παράγοντες και θα εντοπιστούν προβλήματα που θα οδηγήσουν στην στοχευμένη ανάπτυξη και διατύπωση του οράματος του ΣΣΜΑ.

Α2. Αναγνώριση και Διατύπωση Οράματος και Στόχων του ΣΣΜΑ
Α3: Συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων και έρευνες μετακινήσεων

Σε αυτό το στάδιο θα συλλεχθούν στοιχεία που προέρχονται είτε από διαθέσιμες πηγές είτε από πρωτογενείς μετρήσεις και έρευνες και θα επεξεργαστούν και αξιολογηθούν με σκοπό να τροφοδοτήσουν τα επόμενα στάδια του έργου.

Πέρα από την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος μεταφορών στην Αττική, θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί και η μελλοντική κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά, όπως τάσεις και εξελίξεις, που ενδεχομένως επηρεάζουν το σύστημα και τη ζήτηση για μετακινήσεις.

Α4. Ανάλυση και αξιολόγηση τάσεων μεγεθών και μετακινήσεων
Α5: Διεθνής εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές

Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση της κατάστασης των δημοσίων συγκοινωνιών της Αττικής με τις συνθήκες που επικρατούν σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να συγκριθούν με την Αττική ως προς το μέγεθος ή/και τα χαρακτηριστικά και το σύστημα μεταφορών τους.

Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Ελλάδας ως προς το πλήθος των ηλεκτρικών οχημάτων, τις υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης, καθώς και τη συσχέτιση του επιχειρηματικού κόσμου με την αγορά της ηλεκτροκίνησης. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ποιοτική και ποσοτική σύγκριση της Ελλάδας με τουλάχιστον τρεις (3) άλλες διεθνείς μητροπολιτικές περιοχές παρόμοιας πληθυσμιακής κλίμακας. Επιπλέον, θα γίνει μια περιγραφή των προοπτικών ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στις επίγειες αστικές συγκοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές και κανονισμούς, καθώς επίσης θα διερευνηθούν πιθανά εμπόδια για την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.

Α6: Τεχνικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά ηλεκτροκίνησης
Α7: Δημιουργία ιστότοπου έργου και εργαλείων συμμετοχικής διαδικασίας

Θα διαμορφωθεί ιστότοπος ο οποίος θα ενημερώνεται κατά την πορεία του έργου με την πρόοδο και τα βασικά συμπεράσματα κάθε Φάσης του ΣΣΜΑ. Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχικής διαδικασίας καθώς και στοιχεία σχετικά με τις έρευνες και μετρήσεις (κατά τη Φάση Α του έργου).